Az ügyvédi megbízás tipikusan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
– személyes konzultáció,
– jogi tanácsadásra, illetőleg állásfoglalás,
– okiratszerkesztés,
– hatóságok, bíróságok előtti peres és nemperes képviselet.

Álláspontom szerint egy jó ügyvéd költséget és időt takarít meg az ügyfele számára. Ha erre van lehetőség, igyekszem a jogviták gyors, hatékony és békés befejezésére. Képzettségem alapján, magyar és angol nyelven is jogosult vagyok közvetítőként (mediátorként) eljárni.

Ügyvédi szakértelmem az alábbi területekre terjed ki:

Munkajog
 • munkaviszonnyal, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita,
 • munkaszerződés, szabályzatok, eljárásrendek, kollektív szerződések készítése, véleményezése
 • munkaviszony megszüntetése, felmondás, létszámcsökkentés,
 • munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, kártérítési per, elmaradt/ ki nem fizetett munkabér
Gazdasági Jog
 • megbízási, vállalkozási, fuvarozási, szállítmányozási és egyéb szolgáltatási szerződések szerkesztése, véleményezése,
 • végrehajtás, követeléskezelés,
 • pert megelőző, perbeli és perenkívüli egyezségek kötése, fizetési meghagyásos, peres eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárások indítása és az azokban való képviselet ellátása
Társasági Jog
 • korlátolt felelősségű társaság, betéti- illetve közkereseti társaság, stb. alapítás, módosítás,
 • cégjogi iratszerkesztés
  cégalapítás, cégiratok módosítása, átalakulás, végelszámolás, üzletrész átruházási szerződések,
 • állandó megbízás, folyamatos jogi tanácsadás
Ingatlanjog
 • ingatlanokkal összefüggő teljeskörű ügyvédi szolgáltatás,
 • ingatlan adásvétele,
 • bérlet, haszonbérlet,
 • jelzálog ügyletek,
 • szomszédjogi joigvita,
 • szolgalom alapítása és törlése,
 • földhivatali ügyintézés és iratbetekintés (Takarnet).
Polgári Jog
 • tanácsadás civil szervezetek részére
  (alapítványok, egyesületek)
 • civil szervezetek alapítása- és a működéssel összefüggő módosítás ügyében okiratszerkesztés és képviselet a bírósági bejegyzési eljárásban
 • fogyasztóvédelem
 • végrendelet, örökléssel kapcsolatos ügyek
Társadalombiztosítási jog
 • Társadalombiztosítási ellátással, nyugdíj megállapítással és  folyósítással összefüggő jogviták,
 • rokkantsági és rehabilitációs járadék, baleseti járadék  megállapításával kapcsolatos ügyek
 • egészségügyi ellátással és szolgáltatással összefüggő jogi tanácsadás és képviselet